Test installing drupal on multiple version of php

 1. vim ~/.phpenv/versions/5.3.28/etc/php.ini
  pdo_mysql.default_socket=”/var/run/mysqld/mysqld.sock”
 2. mv ~/.drush/php.ini ~/.drush/php.ini_bak
 3. cp ~/.phpenv/versions/5.3.28/etc/php.ini ~/.drush/
 4. php -m | grep intl
  Download php5-intl_5.3.10-1ubuntu3_i386.deb
  extract
  Copy intl.so to ~/.phpenv/versions/5.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/
  Add this line to the end of ~/.phpenv/versions/5.3.28/etc/php.ini
  extension=intl.so
 5. php -m | grep mcrypt
  Download php5-mcrypt_5.3.2-0ubuntu1_i386.deb
  extract
  Copy mcrypt.so to ~/.phpenv/versions/5.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/
  Add these lines to the end of ~/.phpenv/versions/5.3.28/etc/php.ini
  [mcrypt]
  extension=mcrypt.so
 6. Download libicu48_4.8.1.1-3ubuntu0.1_i386.deb and install it
Advertisements

Install multiple version of php

cd
git clone git://github.com/phpenv/phpenv.git .phpenv
echo ‘export PATH=”$HOME/.phpenv/bin:$PATH”‘ >> ~/.bash_profile
echo ‘eval “$(phpenv init -)”‘ >> ~/.bash_profile
exec $SHELL
phpenv rehash

sudo apt-get install libxml2-dev
sudo apt-get install libcurl4-gnutls-dev
sudo apt-get install libmcrypt4 libmcrypt-dev
sudo apt-get install libreadline-dev
sudo apt-get install libtidy-dev
sudo apt-get install libxslt1-dev
sudo php-build -i development 5.3.28 $HOME/.phpenv/versions/5.3.28

phpenv versions
phpenv rehash
phpenv global 5.4.9
php –version
phpenv global system
php –version

extension dir: /home/tien/.phpenv/versions/5.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/
config dir: /home/tien/.phpenv/versions/5.3.28/etc/php.ini

Ubuntu 14.04
system: 5.5.9…

Ref: https://github.com/CHH/phpenv
https://github.com/chh/php-build

Episode 1: Make drupal server run

1. Cài đặt virtualbox trên host. Ở đây mình dùng Ubuntu Desktop 13.04. Sau khi cài xong virtualbox, bạn vào File -> Preferences -> Network -> Add Host-only network. Bạn sẽ có một card mạng ảo trên host với dhcp đã được cấu hình sẵn với đường mạng 192.168.56.1/255.255.255.0.

2. Cài guest. Ở đây mình dùng Ubuntu Server 13.04. Tạo mới một Virtual Machine với 1 card mạng eth0, Attached to Host-only adapter, Name là card mạng ảo bên host, một shared folder để chia sẻ dữ liệu giữa host và guest dễ hơn. Lúc cài bạn nên chọn ở màn hình cài phần mềm là OpenSSH server, LAMP server, Mail server. Sau khi reboot guest, bạn đăng nhập vào và gõ lệnh sudo nano /etc/network/interfaces và để card mạng eth0 ở chế độ automatic ip:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
chạy lệnh sudo /etc/init.d/networking restart để khởi động lại networking service sau khi thay đổi thông số ip. Từ host và guest bạn ping lẫn nhau để đảm bảo guest và host thông nhau.

3. Để guest có thể vào internet được thì ta cần 2 card mạng ở guest. Card mạng eth0 ở chế độ NAT, card eth1 ở chế độ Host-only. Trong guest khi ta chạy lệnh ifconfig chỉ thấy card mạng eth0, nhưng vẫn ping được với host, và vào internet được.  Nhưng ở host ping guest (ping 192.168.56.101) không được, lý do là vì ta vì eth1 chưa có địa chỉ ip, ta cần edit lại /etc/network/interfaces (thêm vào eth1 có cấu hình như của eth0, tức là dhcp). Chú ý sau khi edit ta cần khởi động lại service networking (sudo /etc/init.d/networking restart). Để chắc chắn, ở guest chúng ta chạy lệnh ifconfig -a để xem cấu hình của tất cả các card mạng.
nếu muốn xài ip tĩnh ở eth1 thì thêm những dòng:
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.56.104
network 192.168.56.0
broadcast 192.168.56.255
netmask 255.255.255.0
#                  gateway 192.168.56.1

4.  Cài VBoxGuestAdditionsbạn vào Click Devices / CD/DVD Devices / Choose a virtual CD/DVD disk file, chọn file VBoxGuestAdditions.iso có trong /usr/share/virtualbox/, sau đó chạy các lệnh sau:
sudo apt-get install hwinfo
sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom
cd /media/cdrom
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot

5. Khi bạn chọn auto mount thư mục shared giữa host và guest, bạn sẽ thấy trong /media có thư mục sf_Share, tuy nhiên nếu bạn dùng lệnh ls /media/sf_Share thì bị báo lỗi permission. bạn phải chạy 2 lệnh sau:
sudo usermod -aG vboxsf group_cua_username_hien_tai
sudo usermod -aG vboxsf www-data

6. Thực hiện các lệnh sau để install drupal lên server:
wget  http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.22.tar.gz
tar xfvz drupal-7.22.tar.gz
sudo mv drupal-7.22/ /var/www/
cd /var/www/drupal-7.22
cp sites/default/default.settings.php sites/default/settings.php
chmod a+w sites/default/settings.php
chmod a+w sites/default

mysql -u root -p
CREATE DATABASE drupal;
CREATE USER druser@localhost;
SET PASSWORD FOR druser@localhost= PASSWORD(“drupass”);
GRANT ALL PRIVILEGES ON drupal.* TO druser@localhost IDENTIFIED BY ‘drupass’;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

sudo apt-get install php5-gd

7. Đổi tên server
thay vì ở host ta phải đánh địa chỉ 192.168.56.102 dài, ta có thể thay đổi tên thành server.com ngắn gọn hơn. Để làm điều này ở host (và ở guest nếu cần) ta thêm dòng 192.168.56.102 server.com vào /etc/hosts

8. Cài đặt
ở host ta nhập địa chỉ server.com/drupal-7.22 và bắt đầu cài đặt drupal. Chú ý database là drupal, user name mysql là druser, pass mysql là drupass. Khi cài các bạn nhớ user và pass của drupal (admin user của drupal) để đăng nhập lần sau 🙂

9. SSH
các bạn vào đây đọc, rất hay, quá đầy đủ cho một newbie (http://support.suso.com/supki/SSH_Tutorial_for_Linux)
có 2 lệnh chủ yếu là:
ssh-keygen -t dsa
và scp ~/.ssh/id_dsa.pub username@arvo.suso.org:.ssh/authorized_keys
ssh-copy-id user@host