Fix netbeans do not index drupal’s files

When you open a drupal project using netbeans > 7.2.1, netbeans won’t index files, so we can not go to functions or refactor code. Here is the way to set up netbeans so that it can recognize drupal’s files. Then you have to delete netbeans’s cache, so that it can re-index drupal project: rm -rf ~/.cache/netbeans/8.0.2

Advertisements

Field Data Definition Types

Các kiểu được drupal 8 hỗ trợ:
string, integer, map, filter_format, float, uri, boolean, datetime_computed, datetime_iso8601, any, language_reference, entity_reference, email, language.

Bash for linux

1. mv /.bashrc.bak.123456-789 .bashrc
2. rm -rf abc/
3. update-alternatives –install “/usr/bin/drush” “drush” “/var/aegir/drush/drush” 2
update-alternatives –install “/usr/bin/drush” “drush” “/var/aegir/drush6/drush” 1
update-alternatives –config drush

Episode 3: Web server

ở đây có nói chi tiết về cách tạo web server cho aegir.http://community.aegirproject.org/node/396

0.Chỉnh lại ip của web.com thành 192.168.56.102
0. passwd aegir
0. apt-get install sudo
1. Cài debian7 chọn hostname là web, username và pass là webdev
2. cài phần mêm trên web server (như ở trên)
3. nên chọn bash thay cho sh vì bash tốt hơn nhiều (cụ thể là cho xem user hiện tại, directory hiện tại, host hiện tại và có thể auto complete.)
5. không nên chạy dòng này
ln -s /var/aegir/config/apache.conf /etc/apache2/conf.d/aegir.conf
nếu chạy rồi thì xóa /etc/apache2/conf.d/aegir.conf đi

6. dòng add key của debian.com nên thay bằng scp

thay
cat > /var/aegir/.ssh/authorized_keys <<EOF
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQAB...UF aegir@filer01
EOF

bằng scp /var/aegir/.ssh/id_rsa.pub aegir@web.com:~/.ssh/authorized_keys
hay ssh-copy-id aegir@web.com
7. nếu thấy lỗi Could not rsync from '/var/aegir/...' to 'aegir@web.com:/
thì ở aegir.com ta đăng nhập vào aegir user, dùng lệnh ssh-copy-id aegir@web.com
8.ở web server không tạo được platforms
9. ln -s /var/aegir/config/apache.conf /etc/apache2/conf.d/aegir.conf
service apache2 restart -Tim
10. wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drush-7.x-5.9.tar.gz
tar xfvz drush*.tar.gz
ln -s drush/drush /usr/bin/drush
cd platforms/drupal7/sites/all/modules
drush/drush dl …
cd platforms/drupal7/sites/examples.com
~/drush/drush en … -y
11. nano /etc/apache2/httpd.conf
ServerName localhost

nguồn
http://community.aegirproject.org/node/396
http://community.aegirproject.org/node/30
http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/installing-php5-and-apache-on-ubuntu/