Episode 4: Database server

1. Cài debian 7
trong khi cài bạn chọn hostname là database
có username là webdev và pass là webdev

2. cài xong khởi động lại bạn cài phần mềm mysql server:
apt-get install mysql-server  php5-mysql
trong lúc cài bạn chọn pass cho user root là root

3. cấu hình
a. cho phép remote access
ở database đi vào command line của mysql mysql -u root -p
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO aegir@aegir.com IDENTIFIED BY 'aegir' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

b. edit file my.cnf
sudo cp /etc/mysql/my.cnf /etc/mysql/my.cnf.bak
comment dòng bind-address = 127.0.0.1
sudo /etc/init.d/mysql restart
c. lúc tạo database server, bạn nhập vào username và pass là aegir (vì aegir từ aegir.com đã được full quyền trên database.com)

tham khảo http://www.ghacks.net/2009/12/27/allow-remote-connections-to-your-mysql-server/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s