Episode 2: Cài Aegir server

1. Cài debian 6, lúc cài chọn root pass là root, thêm user name là aegir và password là aegir:
adduser –system –group –home /var/aegir aegir
passwd aegir
usermod -a -G www-data aegir

2. Cài Aegir server.
a. wget http://files.aegir.cc/versions/BARRACUDA.sh.txt
b. sau khi tải về ta thay đổi thông số của file BARRACUDA.sh.txt
_MY_OWNIP=”192.168.56.101″
_MY_HOSTN=”aegir.com”
_MY_FRONT=”master.aegir.com”
_EASY_HOSTNAME=”debian.com”
_AUTOPILOT=YES
_MY_EMAIL=”webdev@aegir.com”
_DNS_SETUP_TEST=NO
nếu có gặp lỗi dns thì
nano /root/.barracuda.cnf
_DNS_SETUP_TEST=NO
c. nano /etc/hosts
192.168.56.101   aegir.com
192.168.56.101   master.aegir.com
d. nano /etc/network/interface
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.56.101
network 192.168.56.0
netmask 255.255.255.0
# gateway 192.168.56.1
3. bạn nên thêm vào file /etc/hosts 2 dòng ở client:
192.168.56.101 aegir.com
192.168.56.101 master.aegir.com
để client có thể truy cập vào admin.aegir.com để thay đổi pass và thực hiện cấu hình.
ps: để đăng nhập và đổi pass ta làm như sau:
cd ~
cat install.log
dòng cuối cùng có chứa thông tin đăng nhập 1 lần để thay mật khẩu.
hay có thể cd vào ~/host_master/001/sites/master.aegir
drush uli
để thay pass

3.Sau khi cài xong, aegir cho ta một đường dẫn để reset password (nếu lỡ mất thì ta dùng lệnh drush uli). ta truy cập vào đường dẫn này từ 1 browser, reset username và pass lại thành admin và admin

4. chsh -s /bin/bash aegir
passwd aegir
su aegir
ssh-keygen
nano /etc/hosts
192.168.56.102 web.com
192.168.56.103 database.com

4. thêm webserver và database server.
ssh-copy-id aegir@web.com
ssh-copy-id root@web.com (rsync)
ssh-copy-id aegir@database.com

nguồn http://friendlydrupal.com/screencasts/installing-barracuda-aegir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s