Hello World trong Zend Framework 2

Tài liệu tốt nhất về zend framework 2 hiện tại là trang web của tác giả Rob Allen, tác giả của quyển Zend Framework in Action (và đang có kế hoạch cho Zend Framework 2 in Action, khi nào có tiền để dành mua mới được) http://akrabat.com/.

1. đầu tiên bạn phải tải skeleton về.

https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication

sau đó update

php composer.phar self-update

cuối cùng là tải library của zf2 về cho skeleton chạy. bạn nên đặt timeout cho lớn vào, nếu không sẽ xuất hiện exception.

COMPOSER_PROCESS_TIMEOUT=4000 php composer.phar install

2. trong XAMPP 1.8 mình thấy có vấn đề về virtual host, cụ thể là gõ http://skeleton.localhost thì sẽ chuyển thành http://skeleton.localhost/xampp/, nên tốt nhất là không nên xài virtual host vào lúc này, đợi khi nào tìm cách fix đã.

3. Bạn chạy http://localhost/skeleton thì sẽ ra giao diện khá đẹp của ZF2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s